Regulamin zakupów

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Wydawnictwo EduLex, dalej "Sklep" prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu dalej "Regulamin".

 2. Właścicielami Sklepu są Elżbieta Linowska i Grzegorz Linowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Wydawnictwo EduLex s.c., Warszawa, ul. Cybisa 6, 02-784 Warszawa, NIP: 951-233-17-79 tel. 22 400-28-82, www.edulex.com.pl, biuro@edulex.com.pl.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy, które podane są odrębnie w cenniku dostaw i które będą doliczane do ceny kupowanych produktów.

 5. Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

  a) Sprzedawca – Elżbieta Linowska i Grzegorz Linowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Wydawnictwo EduLex s.c., Warszawa, ul. Cybisa 6, 02-784 Warszawa, NIP: 951-233-17-79.

  b) Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient.

  c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.

  d) Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.edulex.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy.

  e) Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

  f) Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego.

  g) Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji.

  h) Użytkownik – Klient, który założył Konto Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

  i) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  j) Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  k) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 6. Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.

 7. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów, lub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.

 8. Klient jest zobowiązany w szczególności do:

  a) przestrzegania postanowień Regulaminu,

  b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

  d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

  e) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

  f) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

  g) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 10. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie, jak np. wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i Klienta. Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii nie istnieje idealne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

 11. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
  a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
  b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
  c) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

 12. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako „puste gify”). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 13. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 14. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.edulex.com.pl oraz sporządzić jego wydruk.

 15. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  §2

  Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez Sklep internetowy.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru oraz wykonanie umowy, tj. imienia, nazwiska lub nazwy formy, telefonu, adresu e-mail, adresu dostawy.
  Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za kupiony Produkt.

 

§3

Płatności

                                                         

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone również w zakładce Formy płatności.
  - płatność przelewem- faktura pro-forma - przedpłata za zamówione produkty obejmuje wszystkie osoby fizyczne, osoby fizycznie prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy. W tytule przelewu należy podać nr zamówienia lub nr wystawionej pro formy. W przypadku przekroczenia terminu płatności podanego na wystawionej fakturze pro-forma, zamówienie zostaje anulowane bez obowiązku informowania klienta o tym fakcie.
  - W przypadku państwowych placówek oświatowych, obowiązuje 14 dniowy termin płatności od momentu wystawienia faktury. Faktura dostarczana wraz z zakupionym towarem.
  - płatność za pobraniem.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 §4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. W przypadku zakupu produktów cyfrowych, dostawa następuje na wskazanych w zamówieniu adres mailowy.

 2. Obowiązująca forma płatności to przelew bankowy, numer rachunku bankowego wskazany na stronie sklepu, jak również na fakturze.
 3. Użytkownik po dokonaniu wyboru Publikacji, uzupełnieniu wymaganych danych w związku z chęcią jej zakupu i wciśnięciu przycisku "zamawiam", otrzyma drogą elektroniczną informację o utworzeniu zamówienia z określoną Publikacją.

 4. Użytkownik otrzymuje dostęp do publikacji w momencie, gdy status zamówienia zostanie zmieniony przez Usługodawcę na "Przesyłka wysłana". Informacje odnośnie statusu zamówienia zostanie przekazana Użytkownikowi drogą elektroniczną.

 5. Użytkownik ma prawo do dwukrotnego pobrania Publikacji ze strony. Po dokonaniu dwukrotnego pobrania, dostęp do Publikacji zostanie zablokowany.

 6. Publikacja będzie dostępna do pobrania w Serwisie przez 10 dni od potwierdzenia zamówienia złożonego przez Użytkownika.

 7. W przypadku, gdyby z ważnych przyczyn Usługodawca nie mógł świadczyć Usługi, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika oraz niezwłocznie zwróci dokonane przez Użytkownika płatności za niewykonaną usługę.

  §5

  Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktów z umową Klient będący Konsumentem powinien zawiadomić Sprzedawcę o tej niezgodności w terminie 2 miesięcy od dnia jej wykrycia, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktów, wskazując opis tej niezgodności oraz preferowany sposób jej usunięcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zalecamy zgłoszenie usterki  poprzez formularz reklamacyjny  na stronie www.edulex.com.pl. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanych Produktów w Sklepie Internetowym lub jego kopii.

 2. Reklamacje można zgłaszać:
  - pisemnie na adres siedziby Wydawnictwa
  - mailowo na adres biuro@edulex.com.pl
 3. Wadliwe Produkty wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym należy wysłać na adres biura: Wydawnictwo EduLex s.c., Warszawa, ul. Cybisa 6, 02-784 Warszawa, lub osobiście dostarczyć do siedziby Sprzedawcy i tam złożyć reklamację.

 4. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej złożenia, a gdy dla oceny niezgodności towaru z umową konieczne było dostarczenie reklamowanego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania do przez Sklep.

 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady Produktów jest wyłączona.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, może bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania kupionych Produktów odstąpić od umowy.

 2. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia czyli złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za zwrotem wszelkich wniesionych świadczeń, do momentu aktywacji zamówionej Publikacji – po aktywacji Publikacji prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi z uwagi na charakter świadczenia, które nie może zostać zwrócone Usługodawcy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w tym będącemu Konsumentem, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę/Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tj. Dz.U. 2017 poz. 683) – zgodnie z punktem 89 powyżej.
 4. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych Produktów, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokona zwrotu Produktów w stanie niepogorszonym, wysyłając je na adres Sprzedawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską lub odda Produkty osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Koszty zwrotu w takim wypadku pokrywa Klient.
 5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z art. 7. pkt 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.

 6. Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę uiszczoną przez niego tytułem realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, w tym realizacji złożonego Zamówienia.

 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne w celu wywiązania się z  umowy zawartej w ramach Sklepu internetowego. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Sprzedawca oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, którym administrator przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Produktów, zgodnie z postanowieniami ust. 6 poniżej.

 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W tym celu może zgłosić do Administratora pisząc na adres biuro@edulex.com.pl lub pod numerem telefonu 22 400-28-82.

 6. Każdorazowy kontakt z obsługa Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu uzyskania odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z klientem za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

 

§8

Postanowienie Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dnie publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl